ព្រឹត្តិការណ៍

នាព្រឺកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ បានអញ្ជើញចូលរួមជាធបតី ក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពី ផលប្រយោជន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ នៃស្តង់ដារូបនីយកម្ម និងការជំរុញវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ ការងារអភិវឌ្ឍស្តង់ដារ។

សូមចុចទៅក្នុង https://youtu.be/G37KAE0kf4Q ដើម្បីស្តាប់នឹងទស្សនាប្រសាសន៍

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី។

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.