ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២៤ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា (ខ្មែរ)
២៤ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
២៤ មិថុនា ២០១៨ ពាក្យសុំសម្រាប់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (MIH-SIPO) (អង់គ្លេស)
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (MIH-SIPO) (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មចិននៅកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មចិននៅកម្ពុជា (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (MIH-EPO) (អង់គ្លេស)
២២ មិថុនា ២០១៨ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប (MIH-EPO) (អង់គ្លេស)
២២ មិថុនា ២០១៨ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប (MIH-EPO) (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការកំណត់គោលការណ៍ និងនីតិវិធីទទួលស្គាល់សុពលភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុប (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការពន្លឿនផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មជប៉ុន (MIH-JPO) (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ Joint Statement of Intent on CPG
២២ មិថុនា ២០១៨ ទម្រង់ពាក្យសុំ CPG
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម (MIH-IPOS) (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម (MIH-IPOS) (អង់គ្លេស)
២២ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសឹង្ហបូរីនៅកម្ពុជា (MIH-IPOS) (ខ្មែរ)
២២ មិថុនា ២០១៨ ទម្រង់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសឹង្ហបុរី (MIH-IPOS)
២២ មិថុនា ២០១៨ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា១០៩ មាត្រា១៣៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម

២០១៧

២០១៦

២០១៥

០៨ តុលា ២០១៥ កម្រៃសេវាសាធារណៈ ( DIP)
១៧ មិថុនា ២០១៥ Annex-Table-ASPEC_Requirements_and_Procedures_in_AMS_IP_Offices_30April2012
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC_Notice__Procedures.KH
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC-Brochure-English
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC-Request-Form
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPECT Brocher ជាភាសាខ្មែរ
១៧ មិថុនា ២០១៥ Final-ASPEC_Press_Release-30Apr12__AMSs
២០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម (English)
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួម
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ (English)

២០១៤

០៦ តុលា ២០១៤ ពាក្យសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម
១៤ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម, វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម
១៤ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម, វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម (English)
០៦ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ
២៨ ឧសភា ២០១៤ រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម
២៨ ឧសភា ២០១៤ រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម (English)
២៨ ឧសភា ២០១៤ ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.