ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៨

២០១៧

២០១៦

២០១៥

០៨ តុលា ២០១៥ កម្រៃសេវាសាធារណៈ ( DIP)
១៧ មិថុនា ២០១៥ Annex-Table-ASPEC_Requirements_and_Procedures_in_AMS_IP_Offices_30April2012
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC_Notice__Procedures.KH
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC-Brochure-English
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPEC-Request-Form
១៧ មិថុនា ២០១៥ ASPECT Brocher ជាភាសាខ្មែរ
១៧ មិថុនា ២០១៥ Final-ASPEC_Press_Release-30Apr12__AMSs
២០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម (English)
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួម
១០ មេសា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ (English)

២០១៤

០៦ តុលា ២០១៤ ពាក្យសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម
១៤ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម, វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម
១៤ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម, វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម (English)
០៦ សីហា ២០១៤ ច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ
២៨ ឧសភា ២០១៤ រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម
២៨ ឧសភា ២០១៤ រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម (English)
២៨ ឧសភា ២០១៤ ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2018
All Rights Reserved.