ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២០១៧

១៦ មិថុនា ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ផលិតភាព “ស៥” ។
១១ ឧសភា ២០១៧ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទស្តីពី ម្ហូបអាហារអាស៊ី កសិពាណិជ្ជកម្ម៖ ការបង្កើនការនាំចេញផលិតផលសរីរាង្គ (Asain Food and Agribusiness Conference: Enhancing Exports of Organic Product) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។
០៤ ឧសភា ២០១៧ ព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ឧបករណ៏ផលិតភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២១-២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងNadi ប្រទេសហ្វីជី។
០៤ ឧសភា ២០១៧ ព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ចំណេះដឹងខាងការគ្រប់គ្រង និងការបង្កើតថ្មីសម្រាប់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់ (Training Course on Knowledge Management and Innovation for Local Government Authorities) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៦-៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងTehran ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។
០៤ ឧសភា ២០១៧ ព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថភាពម្ហូបអាហារ៖ វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ (Training Course on Food Safety Management System: Basic Course for SMEs in the Food Industry) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងNadi ប្រទេសហ្វីជី។
០៤ ឧសភា ២០១៧ ព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទស្តីពី កសិកម្មវៃឆ្លាតប្រកបដោយនិរន្តភាព រាប់បញ្ចូលទាំងផលិតភាព (Conference on Smart Agriculture for Sustainable, inclusive Productivity) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។
០៧ មេសា ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមបេសកកម្មសិក្សាអង្កេតពហុប្រទេសស្តីពី ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងការអនុវត្តគ្រប់គ្រងថាមពលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Multicountry Observational Study Mission on Energy Efficiency and Energy Management Practices for SMEs) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងតៃប៉ិ។
២៩ មីនា ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី០៤-០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងUlaanbaatar ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី។
២៨ មីនា ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពី ការវាស់វែងផលិតភាពលើវិស័យអប់រំជាន់ខ្ពស់(Workshop on Productivity Measurement in the Higher Education Sector) ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ - ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង Yogyagarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
២៨ មីនា ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី គោលនយោបាយសម្រាប់កំណើនផលិតភាព(International Conference on Policies for Productivity Growth) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ - ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេសស្រីលង្កា។
១៩ មីនា ២០១៧ ព័ត៌មានការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមបេសកកម្មសិក្សាអង្កេតពហុប្រទេសស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពម្ហូបអាហារបែបទំនើប (Multicountry Observational Study Mission on Modern Food Quality Management Systems) ពីថ្ងៃទី២៤ - ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧​ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន៕
០២ មីនា ២០១៧ ព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត (Workshop on Innovation Water Resource Management) ពីថ្ងៃទី២២-២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង Tehran ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
០២ មីនា ២០១៧ ព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមបេសកកម្មសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកស្តីពី បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ និងLean ក្នុងសេវាកម្មថែទាំសុខភាព (Study Mission to Nonmember Country on Lean and Advanced Technology in Healthcare Service) ពីថ្ងៃទី០៥-០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង Palm Springs រដ្ឋCalifornia សហរដ្ឋអាមេរិក។
០២ មីនា ២០១៧ Self-learning e-Course on the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001)
០២ មីនា ២០១៧ Self-learning e-Course on Controlled-environment Agriculture (1 March 2017 - 31 July 2017 (five months)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រLEAN ក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល (ភាគ​ ១)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ គោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធផលិតកម្មLEAN (ភាគ ២)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍LEAN (ភាគ ៣)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ Value Stream Mapping (VSM) និងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រVSM (ភាគ ៤)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ ការវិភាគរោងចក្រតាមរយៈVSM (ភាគ ៥)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ VSM ការលើកសំណើរសម្រាប់ការកែលម្អ (ភាគ ៦)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ របៀបអនុវត្តវិធីសាស្ត្រLEAN ក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក (ភាគ ៧)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ វីធីសាស្ត្រ Jidoka (ភាគ ៨)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ វិធីសាស្ត្រ JIT Kanban (ភាគ ៩)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ វប្បធម៌LEAN (ភាគ ១០)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផលិតកម្មLEAN (ភាគ ១១)
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ សៀវភៅណែនាំអំពីវីធីសាស្ត្រ ស៥
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ សៀវភៅណែនាំអំពីវីធីសាស្ត្រ​ Kaizen
២១ កុម្ភៈ ២០១៧ សៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព
០២ កុម្ភៈ ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសាធារណៈ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង ម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន
០២ កុម្ភៈ ២០១៧ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី ឧស្សាហកម្ម ៤.០ និងផលិតភាពនាពេលអនាគត ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង តៃប៉ិ។
៣១ មករា ២០១៧ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ

២០១៦

១៦ កញ្ញា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការវាតតម្លៃប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃសហគ្រាសកសិពាណិជ្ជកម្ម (Workshop on Sustainability Assessment of Agribusiness Enterprise) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងBogor ប្រទេសណ្ឌូនេស៊ី។
១៦ កញ្ញា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ស្រ្តីស្តីពី ឧបករណ៏ផលិតភាព និងបច្ចេកទេសដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាពនៃអាជីវកម្មកែច្នៃកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចៗ (Training Course for Women on Productivity Tools and Techniques for Improving the Productivity of Micro and Small Agrofood-processing Business) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៧-១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងHyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា។
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទស្តីពី ម្ហូបអាហារ និងកសិពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី៖ ការធ្វើអោយទៅជាបៃតងនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ (Asain Food and Agribusiness Conference: Greening the Food Supply Chain) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៦-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងបាលី ប្រទេសណ្ឌូនេស៊ី។
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថភាពព័ត៌មានដោយយោងទៅលើ ISO27000 (Workshop on Information Security Management (ISMS) Base on ISO 27000) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២១-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រអប់ឧបរណ៏ APO ក្នុងការរចនា និងការប្រតិបត្តិតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យសាធារណៈ (Workshop on Developing the APO Toolkit for Designing and Implementing Performance Management System in the Public Sector) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៥-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមការស្រាវជ្រាវស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំរែបំរួលក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ (Research on Change Management in the Public Sector) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៧-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ 16-rp-08-ge-res-b
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី គោលនយោបាយដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនផលិតភាពជាតិក្នុងប្រទេសសមាជិកអង្គការផលិតភាពអាស៊ី (Workshop on Policies Impacting National Productivity Growth in APO Member Countries) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីNadi ប្រទេសហ្វីជី។
២៨ សីហា ២០១៦ ពត៌មានអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ស្តង់ដារ GLOBALGAP សម្រាប់ធ្វើអោយច្រកទីផ្សារកាន់តែប្រសើរឡើង (Training of Trainer in the GLOBALGAP Standard for Greater Market Access) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៥-១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងLahore ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។
០៥ សីហា ២០១៦ ពត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្សាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រអប់ឧបករណ៏ APO ក្នុងការរចនា និងការប្រតិបត្តិតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យសាធារណះ (Workshop on Developing the APO Toolkit for Designing and Implementing Performance Management Systems in the Public Sector) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី០៥-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។
០៥ សីហា ២០១៦ ពត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ស្តង់ដារ GLOBALGAP ធ្វើអោយច្រកទីផ្សារកាន់តែប្រសើថ (Training of Trainer in the GLOBALGAP Standard for Market Access) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី០៥-០១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Lahore ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។
២១ កក្កដា ២០១៦ ពត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម បេសកកម្មសិក្សាអង្កេត ពហុប្រទេសស្តីពី ការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវិស័យសាធារណៈ និងឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងកសិពាណិជ្ជកម្ម (Multicountry Observational Study Mission on Strengthening Public-Private Sector Partnerships in Developing Competitive Agribusiness) ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៥-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
១៥ កក្កដា ២០១៦ ពត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន ដោយយោងទៅលើ ISO 27000 (Workshop on Information Security Management (ISMS) Base on ISO 27000) ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២១-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។
១៥ កក្កដា ២០១៦ មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីការច្នៃប្រឌិត និងការអនុវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីបង្កើនផលិតភាព (International Conference on Innovations and Applications of New Technologies to Improve Productivity) ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ១២-១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេសស្រីលង្កា។
២៨ មេសា ២០១៦ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីផលិតភាព និងវិធីសាស្ត្រ <<ស៥>>
០៦ មេសា ២០១៦ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីអំពី ការធ្វើកសិកម្មដែលបរិស្ថានជុំវិញស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង (ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ (រយៈពេល៥ខែ))
០៦ មេសា ២០១៦ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីអំពី ការអនុវត្តន៍កសិកម្មល្អ (ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧) (រយៈពេល ៥ខែ)
០៦ មេសា ២០១៦ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីអំពី បច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រផលិតភាព (ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ (រយៈពេល៥ខែ))
០៦ មេសា ២០១៦ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីសម្រាប់ វិស័យកសិកម្ម (ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៦)
០៦ មេសា ២០១៦ វគ្គស្វ័យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ វិស័យសេវាកម្ម និងឧស្សាហកម្ម (ក្នុងកំឡុង២០១៦)
០៤ មេសា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ប្រព័ន្ធពង្រីកកសិកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផលិតភាពកសិដ្ឋាន និងប្រាក់ចំណូល ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។
០៤ មេសា ២០១៦ សំណើសុំជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពី ទីផ្សារ និងការតភា្ជប់បណ្តាញសង្គមសម្រាប់ស្ថាប័នផលិតភាពជាតិ និងវិស័យសាធារណៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពី ២១ ដល់ ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Colombo ប្រទេសស្រីលង្កា។
២៤ មីនា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សន្និសីទស្តីពី ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទំនើបបំផុត ដើម្បីជំរុញផលិតភាពកសិកម្មនៅត្រីមាសបន្ទាប់នៃសតវត្សនេះ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុន
២៤ មីនា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួម សន្និសីទស្តីពី ការបង្កើនផលិតភាពក្នុងឧត្តមសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហាដល់ ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។
១៦ មីនា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អនៃប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងពុទ្ធិក្នុងស្ថាប័នផលិតភាពជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៤-១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Ulaanbaantar ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី
២៩ កុម្ភៈ ២០១៦ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីផលិតភាព និងវិធីសាស្រ្ត «ស៥»
១០ កុម្ភៈ ២០១៦ បេសកកម្មសិក្សាអង្កេតស្តីពី ការច្នៃប្រឌិតវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្កើនផលិតភាព
០១ កុម្ភៈ ២០១៦ សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពី ផលិតភាពសេវាសាធារណៈ
០១ កុម្ភៈ ២០១៦ បេសកកម្មសិក្សាអង្កេតពហុប្រទេសស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមសង្វាក់តម្លៃស្បៀងអាហារ
០១ កុម្ភៈ ២០១៦ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការអភិវឌ្ឍន៍កសិឧស្សាហកម្មសរីរាង្គក្នុងតំបន់អាស៊ី
២៥ មករា ២០១៦ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីផលិតភាព និងវិធីសាស្រ្ត «ស៥»
២៥ មករា ២០១៦ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីផលិតភាព និងវិធីសាស្រ្ត «ស៥»
២៣ មករា ២០១៦ ព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យសេវាកម្ម (Training Course on Total Quality Management for SMEs in the Service Sector) ពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសចិន (តៃប៉ិ)។
១៨ មករា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការចូលរួមរបស់ស្រ្តី និងការបង្កើនកម្លាំងពលកម្ម (Conference on Female Workforce Participation and Enhancement) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ០៥ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។
១៨ មករា ២០១៦ ជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម Lean (Training Course on Lean Manufacturing Systems) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសម៉ាឡាស៊ី។

២០១៥

២៣ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីការពង្រីងតួនាទីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីការច្នៃប្រឌិត និងការចែករំលែកចំណេះដឹង សម្រាប់បង្កើនផលិតភាព និងការប្រកួតប្រជែង វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជា ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី ០៧-០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ សាន់វេ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ១១៣នាក់ ។
១៩ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីពីការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃគ្មានសារធាតុគីមីនៅក្នុងកសិកម្ម (e-learning course on Nonchemical Pest Management in Agriculture ) ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី ០៨-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ១៦នាក់ ។
១៩ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីពីការគ្រប់គ្រងពុទ្ធិសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម( e-Learning Course on KM for SME Top Management) ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា-០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ២០នាក់ ។
១៩ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីពីការអនុវត្តន៏កសិកម្មល្អសម្រាប់ឈានទៅរកទីផ្សារកាន់តែប្រសើរ(e-Learning Course on Good Agricultural Practice (GAP) for Greater Market Access) ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី 0៤-0៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ២២នាក់។
១៩ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីពីឧត្តមភាពសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម(e-Learning Course on Business Excellence for the Service Industry) ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី ១៤-១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ២៩នាក់ ។
១៩ ធ្នូ ២០១៥ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចស្តីពីឧត្តមភាពសម្រាប់វិស័យសាធារណៈ(e-learning Course on Business Excellence for the Public Sector) ដែលប្រពឹត្តនៅថ្ងៃទី ០១-០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ២៦នាក់ ។
០៧ ធ្នូ ២០១៥ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីផលិតភាព និងវិធីសាស្រ្ត «ស៥»
២១ កញ្ញា ២០១៥ សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអភិវឌ្ឍនៃចង្កោម និងបណ្តាញវិស័យទេសចរណ៏នៅតមជនបទសម្រាប់បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសធុនតូច
២១ កញ្ញា ២០១៥ សំណើសុំជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមសន្និសីទបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីស្តីពី កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈអេកូជីវិត២៤ម៉ោង ពីថ្ងៃទី០៨-១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃ។
២១ កញ្ញា ២០១៥ ដំណឹងជ្រើសរើសមន្រ្តីបម្រើការនៅលេខាធិការដ្ឋាន អង្គការផលិតភាពអាស៊ីនៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។ ពត៌មានលម្អិតសូម download ឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយ និងទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ +855 17 610 992 និងតាមរយៈ email: cambodialiaison@ymail.com
១១ សីហា ២០១៥ សិក្ខាសាលាសម្រាប់ស្រ្តី ស្តីពីបច្ចេកទេស និងឧបករណ៏ផលិតភាពសម្រាប់អាជីវកម្មដំណើរការកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូច និងមីក្រូ Kuala Lumpur, Malaysia (16-20 /08/2015)
១០ សីហា ២០១៥ សំណើសុំជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមវេទិកាគ្រប់គ្រងថ្នាក់កំពូលស្តីពី ការផ្តោតសំខាន់លើ ប្រព័ន្ធបណ្តាញចែកចាយអគ្គិសនី (Smart Grids) និងផលិតភាពបៃតង ពីថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីក្រុង Jeju Island ប្រទេសកូរ៉េ។

២០១៤

០៦ តុលា ២០១៤
០៦ តុលា ២០១៤ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងគ្រូបង្គោលស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារបែបទំនើប សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (វគ្គ២), ១០-១៦ កញ្ញា ២០១៤.
០៦ តុលា ២០១៤ វគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៃអ្នកអនុវត្តផលិតភាព, ថ្ងៃទី ០១-១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤.
០៦ តុលា ២០១៤ វគ្គផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្រ្ត ស៥ និងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ ស៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ផ្តើមពី ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥.
១៩ កញ្ញា ២០១៤ សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិភាគហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងវិស័យកសិអាជីវកម្ម
១៩ កញ្ញា ២០១៤ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីបច្ចេកវិទ្យាកម្មន្តសាលម្ហូបអាហារ​ដែលកំពុងរីកចម្រើនសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
១៧ កញ្ញា ២០១៤ ទីក្រុងតៃបុិនឹងទទួលការធ្វើសន្និសិទ្ធពិភពលោកលើកទី៣ស្តីអំពិផលិតភាពបៃតង
២០ សីហា ២០១៤ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកបណ្តុះបណ្តាល ស៥
២០ សីហា ២០១៤ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកបណ្តុះបណ្តាល ខាយហ្សិន
២០ សីហា ២០១៤ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកបណ្តុះបណ្តាល ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.