ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

១៤ តុលា ២០១៦ បញ្ជីរាយនាមសិស្សប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០១៦ (ក្របខណ្ឌ ខ)
២៤ សីហា ២០១៦ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៦
០១ សីហា ២០១៦ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លី និងវែងក្រោមកម្មវិធី India Technical and Economic Cooperation ( ITEC) នៃឆ្នាំ2016-2017 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា
១២ កក្កដា ២០១៦ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មឆ្នាំ២០១៦
១០ មីនា ២០១៦ សំណើសុំផ្តល់ឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

២០១៥

២៨ កញ្ញា ២០១៥ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥
២៧ សីហា ២០១៥ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន តាមលេខតុ ដែលត្រូវប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារឆ្នាំ២០១៥
២១ សីហា ២០១៥ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ២០១៥
០៩ មិថុនា ២០១៥ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥
១៧ កុម្ភៈ ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីការចាត់តាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារវិមជ្ឈការ-វិសហមជ្ឈការ
១៧ កុម្ភៈ ២០១៥ លិខិតឧទ្ទួេសនាម
១៤ មករា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារផ្ទេរមុខងារ និងការធ្វើប្រតិភូកម្មជូនទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
១៤ មករា ២០១៥ ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារវិមជ្ឈការ-វិសហមជ្ឈការ
១៣ មករា ២០១៥ សេចក្ត្តីជូនដំណឹងជម្រាបជូនដល់មន្រ្តីដែលបានបញ្ចប់មុខងារ
១២ មករា ២០១៥ ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងឯកឧត្តម សុន សេងហួត

២០១៤

០៣ ធ្នូ ២០១៤ បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការនៅរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាបជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល 2015
០១ ធ្នូ ២០១៤ សំណើរចាត់បញ្ជូនមន្រ្តីដើម្បីចូលរួមពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីជាតិកំណែរទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណះ ២០១៤-២០១៨
២១ វិច្ឆិកា ២០១៤ បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល
២០ វិច្ឆិកា ២០១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល
២៨ តុលា ២០១៤ សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាមន្រ្តីរាជការ ដែលប្រលងជាប់ជាស្ថាពរក្នុង ការប្រឡងប្រជែងផ្ទៃក្នុង ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌក្នុងឆ្នាំ២០១៤
២៧ តុលា ២០១៤ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្ដល់មេដាយ
២៧ តុលា ២០១៤ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្ដល់មេដាយ
១៤ តុលា ២០១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រលងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ
១៣ តុលា ២០១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងប្រជែងផ្ទៃក្នុងដើម្បីប្ដូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
១០ តុលា ២០១៤ អនុក្រឹត្យស្តី ពីមេដាយសុវត្ថារា (ថ្នាក់អគ្គនាយកចុះ)
១០ តុលា ២០១៤ អនុក្រឹត្យស្តីពី មេដាយការងារ

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.