ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ព្រះសីហនុ
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត រតនៈគីរី
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត សៀមរាប
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ស្វាយរៀង
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កែប
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កំពង់ចាម
២០ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត បាត់ដំបង
១៩ មេសា ២០១៧ ២៨.​សៀវភៅកម្មវិធីសន្និបាត
១៩ មេសា ២០១៧ ២៨. ប្រកាសស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្ម NMC
១៩ មេសា ២០១៧ ៣០. ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញតិ្តបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បរិមាណ និងស្លាកសញ្ញាទំនិញផលិត និងទំនិញវេចខ្ចប់
១៩ មេសា ២០១៧ ៣២. ប្រកាស​ លេខ ១១២ NMC
១៩ មេសា ២០១៧ ៣១. នាទីចំណេះទូទៅ អំពីការផលិតទឹកស្អាត
១៩ មេសា ២០១៧ ៣២. ប្រកាស ស្ពីពី ការបង្កើតស្តង់ដារកម្ពុជាចំនួន០២ ស្តង់ដារសម្រាប់អង្ករផ្ការំដួល និងស្តង់ដារសម្រាប់អង្ករផ្កាច័ន្ទសែនសរ
១៩ មេសា ២០១៧ ៣១.កម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ មមជ Part 01
១៩ មេសា ២០១៧ ៣១.កម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ មមជ Part 02
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៣- ប្រកាស ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសម្រាប់ផលិតផលយានយន្ត ចំនួន១៩
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៤- ប្រកាស ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៥- សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងស្តង់ដារកម្ពុជា សម្រាប់ក្រមអនុវត្តចំនួន០៤ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិ(ISO) ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចំនួន០៥ ជាស្តង់ដារជាតិ
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៦- ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្នែកវិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត ចំនួន៩៩ស្តង់ដារ
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៧- ប្រកាស ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រោះថ្នាក់
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៨- សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រោះថ្នាក់
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៩- ប្រកាស ស្តីពី ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស CTR 0102015 សម្រាប់ផលិតផលទឹកស៊ីអ៊ីវ
១៩ មេសា ២០១៧ ៤០- ប្រកាស ស្តីពី ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស CTR 0092015 សម្រាប់ផលិតផលទឹកត្រី
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៨- ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្នែកផលិតផលកៅស៊ូ ចំនួន ៤៦ ស្តង់ដារ
១៩ មេសា ២០១៧ ៣៩. ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញតិ្តបច្ចេកទេស សម្រាប់កផលិតផលអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច ចំនួន១១៩
១៩ មេសា ២០១៧ ៤០. ប្រកាស ស្តីពី បទប្បញ្ញតិ្តបច្ចេកទេសសម្រាប់ផលិតផលយានយន្ត ចំនួន១៩
១៩ មេសា ២០១៧ ៤១. ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្នែកផលិតផលពីឈើចំនួន ៣៤ស្តង់ដា
១៩ មេសា ២០១៧ ៤២. ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្នែកផលិតផលយានយន្ត ចំនួន ១៩ស្តង់ដា
១៩ មេសា ២០១៧ ៤៣. ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្នែកផលិតផលអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចចំនួន១១៩ស្តង់ដារ
១៩ មេសា ២០១៧ ៤៤. ប្រកាស ស្តីពី ស្តង់ដារក្រមអនុវត្តចំនួន០៤ជាស្តង់ដារកម្ពុជា
១៩ មេសា ២០១៧ ៤៨. ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្រែអំបិល និងផលិតកម្មអំបិល
១៩ មេសា ២០១៧ ៤៩. ប្រកាស ស្តីពីការអនុម័តស្តង់ដារអន្តរជាតិ (ISO) ចំនួន០៥ជាស្តង់ដារកម្ពុជា
១៩ មេសា ២០១៧ ៥០. ប្រកាស ស្តីពីការអនុម័តស្តង់ដារអន្តរជាតិ (ISO) ចំនួន៧៣ជាស្តង់ដារកម្ពុជា
១៩ មេសា ២០១៧ ៥១. ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមក្នុងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
១៩ មេសា ២០១៧ ៥២. ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យផលិតកម្មស្អាតចំណុះមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៣.MIH Annual Conference Report 2016
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៤. PPWSA Annual report 2016
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៥. SRWSA Annual report 2016
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៦. PPWSA Brief Report 2016
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៧. SRWSA Brief Report 2016
១៩ មេសា ២០១៧ ៥៨. MIH Summarized Report 2016, Final
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ2016 ខេត្ត កណ្ដាល
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ រាជធានីភ្នំពេញ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កោះកុង
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ក្រចេះ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កំពុងឆ្នាំង
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កំពុងធំ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កំពុងស្ពឺ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត កំពត
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត តាកែវ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ត្បូវឃ្មុំ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ប៉ៃលិន
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ព្រៃវែង
១៩ មេសា ២០១៧ របាយការណ៏ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ ខេត្ត ព្រះវិហារ
១៨ មេសា ២០១៧ ១. យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ (KHMER)
១៨ មេសា ២០១៧ ១. យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ (ENGLISH)
១៨ មេសា ២០១៧ ២-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គរងរោងចក្រ សិប្បកម្ម (KHMER)
១៨ មេសា ២០១៧ ៣-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ សិប្បកម្ម (វិសោធនកម្ម) (KHMER)
១៨ មេសា ២០១៧ ៤-ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ ៥-ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្រ្ត
១៨ មេសា ២០១៧ ៦-គោលនយោបាយផ្តល់សេវាសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ៧-គោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ៩-អនុក្រឹត្យការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃសេវាសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ៨-គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មកម្ពុជា២០១៥-២០២៥
១៨ មេសា ២០១៧ ១០-សេចក្ដីសម្រេចបង្កើក្រុមការងារគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម (ចាស់)
១៨ មេសា ២០១៧ ១១-ប្រកាសលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម (ចាស់)
១៨ មេសា ២០១៧ ១២-ប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥
១៨ មេសា ២០១៧ ១៣-ប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥
១៨ មេសា ២០១៧ ១៤-ឧបសម្ព័ន្ធផែនការសកម្មភាពឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
១៨ មេសា ២០១៧ ១៥-ប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីអនុវត្តពិន័យអន្តរការណ៍
១៨ មេសា ២០១៧ ១៦-ប្រកាសស្តីពីការដាក់អនុវត្តថវិការកម្មវិធីពេញលេញ-និងអង្គភាពថវិការ
១៨ មេសា ២០១៧ ១៧-ទស្សនាទានស្តីពីទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តកែទម្រង់ថវិការ
១៨ មេសា ២០១៧ ១៨-កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​(បទបង្ហាញ)
១៨ មេសា ២០១៧ ១៩-កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ២០-ផែនការ​សកម្មភាព ២០១៦-២០១៨នៃកម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ២១-កម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
១៨ មេសា ២០១៧ ២២-របាយការណ៍ការងារក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ២០១៥
១៨ មេសា ២០១៧ ២៣-អង្គការលេខ ក.ឧស គិតចាប់ពី ០១ដល់៣០ មករា
១៨ មេសា ២០១៧ ២៤. កម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
១៨ មេសា ២០១៧ 25.1ស្ដង់ដាគោលជាតិគីឡូក្រាម
១៨ មេសា ២០១៧ 25.2ស្ដង់ដាគោលជាតិលីត្រ
១៨ មេសា ២០១៧ 25.3ស្ដង់ដាគោលជាតិសីតុណ្ហភាព
១៨ មេសា ២០១៧ 25.5គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥
១៨ មេសា ២០១៧ 25.6ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា
១៨ មេសា ២០១៧ 25.7ច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 25.8ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម វាយបញ្ចូលឡើងវិញ
១៨ មេសា ២០១៧ 25.9ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
១៨ មេសា ២០១៧ 25.10ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 25.11ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម
១៨ មេសា ២០១៧ 25.12ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 25.13ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.1-ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម វាយបញ្ចូលឡើងវិញ
១៨ មេសា ២០១៧ 26.2-ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
១៨ មេសា ២០១៧ 26.3-ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.4-ច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.5-ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម
១៨ មេសា ២០១៧ 26.6-ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.7-ច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.8-ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
១៨ មេសា ២០១៧ 26.9-ស្ដង់ដាគោលជាតិគីឡូក្រាម
១៨ មេសា ២០១៧ 26.10-ស្ដង់ដាគោលជាតិលីត្រ
១៨ មេសា ២០១៧ 26.11-ស្ដង់ដាគោលជាតិសីតុណ្ហភាព
១៨ មេសា ២០១៧ 26.12-គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥

២០១៦

២០១៥

២០១៤

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.