ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៧

២០១៦

២០ តុលា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រ និងចំនួនពលករ គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ខែទី០៩ ដើមឆ្នាំ២០១៦
២០ តុលា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រតាមផ្នែកនីមួយៗ ៩ខែដើមឆ្នាំ២០១៦
២០ តុលា ២០១៦ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មគិតពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ ឆ្នាំ២០១៦
០៤ តុលា ២០១៦ តារាងតម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មក្នុងខែមករា​ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
២១ កញ្ញា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមករា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
២០ កញ្ញា ២០១៦ តារាងតម្លៃបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មសរុបក្នុងខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
២៦ មេសា ២០១៦ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មក្នុងខែមីនាឆ្នាំ២០១៦
២៦ មេសា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមករា ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
៣១ មីនា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមករា ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
២៩ មីនា ២០១៦ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
១៥ មីនា ២០១៦ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
០៣ មីនា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមករា ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
១៥ កុម្ភៈ ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
០១ កុម្ភៈ ២០១៦ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មគិតចាប់ពីខែមករា​ ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥(លានដុល្លាអាមេរិច)

២០១៥

១៨ វិច្ឆិកា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មគិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥
១៧ វិច្ឆិកា ២០១៥ តារាងតម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មគិតចាប់ពីមករា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​
០៤ កញ្ញា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មគិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
០៣ កញ្ញា ២០១៥ តារាងតម្លៃសរុបបិរមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មគិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកក្កដា
០៧ សីហា ២០១៥ តារាងតម្លៃសរុបបិរមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មគិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា
០៦ កក្កដា ២០១៥ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មតាមខែនីមួួយៗប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
០៦ កក្កដា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មចាប់ពីខែមករា​ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
២៤ មិថុនា ២០១៥ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥(លានដុល្លាអាមេរិច)
២៤ មិថុនា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកចាប់ពីខែមករា​ ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
០៩ មេសា ២០១៥ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មប្រចាំខែកុម្ភៈ
២៥ មីនា ២០១៥ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០១៤(លានដុល្លាអាមេរិច)
២៥ មីនា ២០១៥ តម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៥(លានដុល្លាអាមេរិច)
២៥ មីនា ២០១៥ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរបស់រោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
០៥ មីនា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មក្នុងខែមករា​ និងកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥
១៣ មករា ២០១៥ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ២០១៤

២០១៤

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2017
All Rights Reserved.