ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២៥ ធ្នូ ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មលលើកទី១៣
០៤ ធ្នូ ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី Globally Harmonized System for Classification and Labellig fo Chemicals (GHS)(Version 6)
០៣ ធ្នូ ២០១៨
១៦ វិច្ឆិកា ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម
០៩ មេសា ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មលើកទី៥
២០ មីនា ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មលើកទី៤
០៦ មីនា ២០១៨ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងសំណស់ឧស្សាហកម្ម
២៦ កុម្ភៈ ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មលើកទី៣
០៦ កុម្ភៈ ២០១៨ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម

២០១៧

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៧ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម
២៨ កញ្ញា ២០១៧ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលអំពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម ក្នុងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
១២ កញ្ញា ២០១៧ ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម ក្នុងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
២២ ឧសភា ២០១៧ ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាពឧស្សហកម្ម លើឧបករណ៍គ្រឿងចក្រ គ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលមានហានិភ័យ
២៧ មីនា ២០១៧ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងប្រកាស ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម
២០ មីនា ២០១៧ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម
២២ កុម្ភៈ ២០១៧ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យសុវត្ថិភាពសារធាតុគីមីអាស៊ាន-ជប៉ុន នៅសាលប្រជុំរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

២០១៦

០៦ កក្កដា ២០១៦ ផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន ស្តីពី វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០១៦-២០១៥
០៦ កក្កដា ២០១៦ ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) 2016‐2025
០៥ កក្កដា ២០១៦ កិច្ចប្រជុំលើកទី១ របស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ដល់គណៈកម្មាធិការអាស៊ាន ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
៣០ មីនា ២០១៦ ផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន ស្តីពី វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥
០៣ មីនា ២០១៦ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
២៥ មករា ២០១៦ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ាន ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា (NCOST)

២០១៥

០៧ ធ្នូ ២០១៥ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា-ចិន ជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីខេត្តក្វាន់ស៊ី ប្រទេសចិន
១៩ តុលា ២០១៥ វេទិកាលើកទី៣ ស្តីពី ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នវានុវត្តន៍ចិន-អាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ
២៣ កក្កដា ២០១៥ វេទិកាផ្គូផ្គងធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្មទំនើប និងថាមពលថ្មី កម្ពុជា-ចិនឆ្នាំ២០១៥ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
០២ កក្កដា ២០១៥ កិច្ចប្រជុំលើកទី២០ របស់ក្រុមការងារឧស្សាហកម្មគីមី នៃគណៈកម្មាធិការ AMEICC នៅទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
២២ មិថុនា ២០១៥ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពី ការកសាងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
១៥ មិថុនា ២០១៥ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោលប់លើគម្រោង NAMA ប្រសិទ្ធិភាពថាមពលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្នុងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
១០ មេសា ២០១៥ លិខិតជូនពរ
៣០ មីនា ២០១៥ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ស្តីពី ការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៥
២៤ មីនា ២០១៥ ពិធីសំណេះសំណាល និងណែនាំដល់និស្សិតទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី JENESYS 0.2 SCIENCE & TECHNOLOGY 25TH
២៤ មីនា ២០១៥ ការចូលរួមក្នុងវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រ និងនវានុវត្តន៏បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ាន-កូរ៉េ ( Korea- ASEAN Science and Technology Innovation Forum)
១៣ កុម្ភៈ ២០១៥ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ គម្រោងប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម

២០១៤

២២ ធ្នូ ២០១៤ លិខិតថ្លែងអំណរគុណ
០៨ ធ្នូ ២០១៤ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ស្តីពី ការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
០៥ ធ្នូ ២០១៤ ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
០៥ ធ្នូ ២០១៤ នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានកែសម្រួលចុងក្រោយនៃសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងរោងចក្រ-សិប្បកម្ម
០៥ ធ្នូ ២០១៤ ការប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពី ការកសាងផែនការ National Appropriate Mitigation Action ពាក់ព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពឧស្សាហកម្ម ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ នៅទីស្តីការក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ រវាងនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម និងតំណាងអង្គការ UNDP, ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សឹម ណារ៉ា អគ្គនាយកឧស្សាហកម្ម ។ គម្រោងផែនការនេះក៏ទទួលបានការឯកភាពជាគោលការណ៍ពីឯកឧត្តមទេសផងដែរ ។
០៥ ធ្នូ ២០១៤ ពិធី ប្រគល់ឯកសារ ផែនការមេថ្នាក់ជាតិសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេវិទ្យា នៅក្រសួងផែនការ នាថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.