ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

២០១៥

២៣ កុម្ភៈ ២០១៥ របាយការណ៏គោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីលទ្ធផលនៃការចុះ MoU លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ជាមួយប្រទេសថៃឡង់ដ៍
១៩ កុម្ភៈ ២០១៥ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MoU) ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍
១៨ កុម្ភៈ ២០១៥ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA) បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកបច្ចកទេស (Tecchnical Arrangement) ជាមួួយ TISI-ONSC នៃប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
១៨ កុម្ភៈ ២០១៥ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់បានទទួលពាក្យស្នើសុំវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៏ របស់ក្រុមហ៊ុន SGS (Cambodia) Limited. កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
១៨ កុម្ភៈ ២០១៥ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដល់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ គាំទ្រដោយស្ថាប័ន PTB នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ថ្ងៃទី០៤ ដល់ ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥

២០១៤

០៣ ធ្នូ ២០១៤ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះបញ្ជីជាអ្នកជំនាញវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ នៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម
១៧ តុលា ២០១៤ ការងារចុះ MoU រវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ លើការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
០៩ តុលា ២០១៤ បទបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ឆ្នាំ២០១៤
០៩ តុលា ២០១៤ នាយកដ្ឋានបានទៅជួបចរចារជាមួួយ TISI ដើម្បីធ្វើជាដៃគូ ក្នុងការអនុវត្តន៏ការងារ វាយតម្លៃទទួលស្គាល់នៅប្រទេសថៃ ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពង់ពីឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី
០៨ តុលា ២០១៤ របាយការណ៏លទ្ធផលការងារដែលនាយកដ្ឋានសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល១០ ខែកន្លង
០៨ តុលា ២០១៤ បានទទួលការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងការរៀបចំពង្រាងច្បាប់ ស្តីពីការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
០៨ តុលា ២០១៤ ការស្នើសុំរៀបចំកំណត់កម្រៃសេវាដោយឡែកលើការងារវាយតម្លៃួទទួលស្គាល់ ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
០៧ តុលា ២០១៤ Logo ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ សញ្ញាវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ និងគំរូត្រានាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
០៧ តុលា ២០១៤ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
០៧ តុលា ២០១៤ ប្រកាសលេខ​៤៣៥ MIH/2014 ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
០៧ តុលា ២០១៤ ប្រកាសលេខ​៥២៣ MIH/2014 ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (ក.ជ.វ.ទ.ស)

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.