ព្រឹត្តិការណ៍

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

២០១៥

១៩ មករា ២០១៥ គម្រោងលើកកម្ពស់វិស័យ SME ជាប្រព័ន្ធ ដោយមានការគាំទ្រពី SME ប្រទេសជប៉ុន
១៩ មករា ២០១៥ ការណែនាំអំពីកម្មវិធី និងគោលនយោបាយ គាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃប្រទេសកូរ៉េ
១៥ មករា ២០១៥ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមអាស៊ាន (ដំណាក់កាលទីII)
១៥ មករា ២០១៥ ហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
១៥ មករា ២០១៥ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាអាទិភាពសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
១៥ មករា ២០១៥ ចំណុចពិភាក្សាគន្លឹះពី SMEWG លើផែនការសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃអាស៊ាន
១៥ មករា ២០១៥ ជំនួយខ្នាតតូចនិងមធ្យម
១៥ មករា ២០១៥ គម្រោងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ​ Vietname ១៤១១០៥
១៥ មករា ២០១៥ ដំណើរ នៃការបង្កើតប្រព័ន្ធអត្រាដ៏ល្អមួយ នៃសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមសម្រាប់អាស៊ាន

២០១៤

២៤ ធ្នូ ២០១៤ សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
១៩ ធ្នូ ២០១៤ កិច្ចប្រជុំរៀបចំចាប់ផ្តើមអនុវត្តការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច នៃការចុះបញ្ជី សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសេវាកម្ម
១៧ ធ្នូ ២០១៤ ការធ្វើបទបង្ហាញ របស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាស្តីពីៈ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
១៦ ធ្នូ ២០១៤ ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ OECD ស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្ម របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងអាស៊ាន
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សន្ទទស្សន៍គោលនយោបាយសហគ្រាសធុនតូច​ និងមធ្យមអាស៊ាន
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សន្និសីទថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី សមាហរណកម្ម សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៥ “បញ្ហាប្រឈម និងឱកាស សម្រាប់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា” (រូបភាព)
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សម្ព័ន្ធ សមាគម​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​កម្ពុជាៈបញ្ហា​ប្រឈម និង​ឱកាស សម្រាប់​វិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ នៅ​កម្ពុជា
១៦ ធ្នូ ២០១៤ ការលើកកំពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាពរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមកម្ពុជា៖ តម្រុយគោលនយោបាយដកស្រង់ចេញពីសន្ទស្សន៍គោលនយោបាយសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមអាស៊ាន
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សក្តានុពលនៃធនធានមនុស្ស និងឧស្សាហកម្ម អន្តរកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
១៦ ធ្នូ ២០១៤ គោលបំណងរបស់អង្គការ CWEA លើសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
១៦ ធ្នូ ២០១៤ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែង ក្នុងវិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម: Cluster, ឧស្សាហកម្ម និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
១៦ ធ្នូ ២០១៤ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្ទីអំពី សមាហរណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់វិស័យ SME នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាៈ វគ្គ I: ភាពប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាពនៃ SME កម្ពុជា: បញ្ហាប្រឈម និងឱកាស
១៦ ធ្នូ ២០១៤ ការចូលរួមរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាៈ តើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួន ឬនៅក្នុងការចូលជាសមាហរណកម្ម SMEs អាស៊ាន
១៦ ធ្នូ ២០១៤ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាស​នៃការប្រកួតប្រជែង និងផលិតផលនៃសហគ្រាសធុនតូច​និងមធ្យម
១៦ ធ្នូ ២០១៤ សន្និសិទថ្នាក់ជាតិស្តីពី សមាហរណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ 2015 បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់វិស័យធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
១៦ ធ្នូ ២០១៤ យុទ្ធសាស្រ្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា: ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន - គោលនយោបាយគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
២៨ វិច្ឆិកា ២០១៤ សនិ្នបាទ និងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃអាស៊ានចុងឆ្នាំ២០១៥
២៧ វិច្ឆិកា ២០១៤ គម្រោងវឌ្ឍនភាពរបស់ SBC
២៧ វិច្ឆិកា ២០១៤ ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ​និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
២៧ វិច្ឆិកា ២០១៤ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥ 
២៦ វិច្ឆិកា ២០១៤ ការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងវិស័យ SMEs
២៦ វិច្ឆិកា ២០១៤ គោលការណ៍នៃការសម្រេចដ៏សំខាន់នៃអាស៊ាន
២៥ វិច្ឆិកា ២០១៤ កម្មវិធីជប៉ុន និងករណីសិក្សាសម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការនាំចេញ និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
២៥ វិច្ឆិកា ២០១៤ ចក្ខុវិស័យ យុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាព សម្រាប់សមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើវិស័យ SMEs

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.